Consumer panel

(ang. consumer 'klient, konsument’, panel 'zespół dyskutantów, ekspertów’) powtarzalne badanie rynku polegające na pytaniu reprezentatywnej grupy konsumentów, jakie produkty kupują, których firm itp.