Znak towarowy

(ang. trade mark) zarejestrowane, chronione prawnie oznaczenie służące odróżnianiu produktów danej firmy od innych; może mieć formę obrazową (graficzną, słowną, literową, liczbową), dźwiękową (np. specjalnie skomponowana melodia) lub kombinowaną.