Establishment survey

(ang. establishment 'założenie, ustanowienie, stan liczebny’, survey 'badanie, pomiar’) rodzaj badań mediowych przeprowadzanych wśród konsumentów zmierzających do określenia, jaka ich część ma telewizory, które stacje odbiera, jakie programy preferuje etc.