Effective reach

(ang.) zasięg efektywny; procent grupy docelowej, który zetknie się z reklamą z co najmniej efektywną częstotliwością.