Brand awareness

(ang. brand 'marka’, awareness 'świadomość’) miara skuteczności reklamy wyrażana odsetkiem odbiorców reklamy, którzy wiedzą o istnieniu na rynku danej marki. (J. Kall, Reklama, Warszawa 1998)