Artwork

(ang. art 'sztuka’, work 'praca, dzieło’) rysunek lub fotografia gotowe do wykorzystania w reklamie.