Advertising recall

(ang. advertising 'reklama’, recall 'przywoływać, przypominać’) miara skuteczności reklamy wyrażana odsetkiem adresatów reklamy, którzy zapamiętali jej treść. (J. Kall, Reklama, Warszawa 1998)