Advertising awareness

(ang. advertising 'reklama’, awareness 'świadomość’) miara skuteczności reklamy wyrażana odsetkiem odbiorców, którzy pamiętają, że widzieli jakąkolwiek reklamę danej marki. (J. Kall, Reklama, Warszawa 1998)