Czytelnictwo przeciętnego wydania

(CPW) średni procent respondentów, którzy czytali lub przeglądali przeciętne wydanie czasopisma z cyklu sezonowego. Wskaźnik ten jest podstawą do wyliczania standardowych kryteriów służących do konstruowania media planów (szacowany na podstawie średniej liczby czytanych wydań).

Evaluation

(ang. 'szacowanie’) określanie skuteczności reklamy danego produktu, firmy.

Częstotliwość reklamy

miara informująca o tym, ile razy przeciętny odbiorca miał szansę zetknięcia się z reklamą w określonym czasie. (J. Kall, Reklama, Warszawa 1998)

Dead line

(ang. dead 'śmierć’, line 'linia’) – ostateczny, nieprzekraczalny termin, np. dostarczenia materiałów potrzebnych do artykułu itp.

Debrief agencji

odpowiedź agencji reklamowej na brief marketingowy klienta, zawierająca zarys budżetu planowanej kampanii.

Deduplikacja

usuwanie powtarzających się zapisów z dwóch porównywanych baz danych.

Diapazon

plansza reklamowa o wymiarach 140 x 200 cm, wsparta na metalowej konstrukcji, zwykle umieszczana na chodniku prostopadle do kierunku ruchu.

Added value

(ang. add 'dodawać’, value 'wartość’) wartość dodana; zaleta produktu zyskiwana dzięki reklamie, dająca mu przewagę nad towarem sprzedawanym bez uprzedniej promocji.

Adiustacja

przygotowanie tekstu autorskiego do składu; obejmuje opracowanie stylistyczne, ortograficzne,
techniczno-typograficzne.

Adserver

system informatyczny służący do organizacji i nadzorowania emisji banerów reklamowych na witrynach WWW. Adserver pozwala dokładnie planować kampanie internetowe – w szczególności tzw. targetowanie reklam (wyświetlanie banerów odpowiadających tematycznie profilowi użytkownika). Dostarcza także szczegółowych raportów na temat powodzenia kampanii, w tym np. wskaźniki skuteczności poszczególnych banerów.