PILs

PILs – skrót z języka angielskiego: Patient Information Leaflet (PIL). W liczbie mnogiej zapisany jako PILs, jest używany w branży farmaceutycznej jako określenie wszelkich materiałów informacyjnych dotyczących leku, które muszą być w formie drukowanej dołączone do opakowania z produktem. Ich poprawność, zgodność z wzorcami złożonymi w organach rejestrujących i kontrolujących, jest kluczową sprawą w dystrybucji leków. Nawet niewielki błąd w przygotowaniu lub druku może spowodować wycofanie partii towarów ze sprzedaży i pociągnąć za sobą znaczne straty. Przygotowanie do druku opakowań i PILs jest zwykle realizowane w wyspecjalizowanych działach producentów czy dystrybutorów leków lub kosmetyków. Istnieją również zewnętrzne firmy, które mając doświadczenie i odpowiednie zasoby, mogą bezpiecznie, bezbłędnie i w optymalnej cenie przygotowywać materiały opakowaniowe dla farmacji.

Double page spread

(DPS) (ang. double 'podwójny’, page 'stronica’, spread 'rozciągać, rozpościerać’) ogłoszenie zajmujące dwie sąsiednie strony czasopisma.

Dyferencjał semantyczny

Metoda badania m.in opinii konsumenckuch. Zbiór kilku skal porządkowych, według których konsumenci oceniają atrybuty reklamowanej marki; służy m.in. do badania skuteczności reklamy. (Jacek Kall, Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 1998)

Dżingiel

(ang. jingle = dzwonienie, brzęczenie) łatwy do zapamiętania motyw muzyczny lub sygnał dźwiękowy, wspomagający przekaz reklamy telewizyjnej lub radiowej.

Editorial advertising

(ang. editorial 'redakcyjny’, advertising 'reklama’) reklama prasowa upodobniona rozmiarem czcionki i sposobem łamania do tekstu redakcyjnego.

Efekt źródła

fenomen polegający na tym, iż ta sama reklama ma zupełnie różny wpływ na odbiorców w zależności od tego, w jakim nośniku reklamy (tytuł czasopisma, stacja telewizyjna) się pojawia. (J. Kall, Reklama, Warszawa 1998)

Reaserch

(ang. badanie) w branży reklamowej badanie określonego fragmentu rynku, aktualnej sytuacji na nim, przegląd informacji na dany temat itp.

Effective reach

(ang.) zasięg efektywny; procent grupy docelowej, który zetknie się z reklamą z co najmniej efektywną częstotliwością.

Establishment survey

(ang. establishment 'założenie, ustanowienie, stan liczebny’, survey 'badanie, pomiar’) rodzaj badań mediowych przeprowadzanych wśród konsumentów zmierzających do określenia, jaka ich część ma telewizory, które stacje odbiera, jakie programy preferuje etc.

Storyboard

(ang. story 'opowieść, historia’, board 'tablica’) wstępna wersja reklamy telewizyjnej z opisaną sferą dźwiękową i stroną wizualną przedstawioną za pomocą rysunków i zdjęć.