Editorial advertising

(ang. editorial ‚redakcyjny’, advertising ‚reklama’) reklama prasowa upodobniona rozmiarem czcionki i sposobem łamania do tekstu redakcyjnego.

Dżingiel

(ang. jingle = dzwonienie, brzęczenie) łatwy do zapamiętania motyw muzyczny lub sygnał dźwiękowy, wspomagający przekaz reklamy telewizyjnej lub radiowej.

Dyferencjał semantyczny

Metoda badania m.in opinii konsumenckuch. Zbiór kilku skal porządkowych, według których konsumenci oceniają atrybuty reklamowanej marki; służy m.in. do badania skuteczności reklamy. (Jacek Kall, Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 1998)

Double page spread

(DPS) (ang. double ‚podwójny’, page ‚stronica’, spread ‚rozciągać, rozpościerać’) ogłoszenie zajmujące dwie sąsiednie strony czasopisma.

Establishment survey

(ang. establishment ‚założenie, ustanowienie, stan liczebny’, survey ‚badanie, pomiar’) rodzaj badań mediowych przeprowadzanych wśród konsumentów zmierzających do określenia, jaka ich część ma telewizory, które stacje odbiera, jakie programy preferuje etc.

Effective reach

(ang.) zasięg efektywny; procent grupy docelowej, który zetknie się z reklamą z co najmniej efektywną częstotliwością.

Storyboard

(ang. story ‚opowieść, historia’, board ‚tablica’) wstępna wersja reklamy telewizyjnej z opisaną sferą dźwiękową i stroną wizualną przedstawioną za pomocą rysunków i zdjęć.

Employee relations

(ang. employee ‚pracownik’, relation ‚stosunek’) budowanie wizerunku firmy poprzez respektowanie uzgodnień z pracownikami, uczciwe ich traktowanie, umożliwianie rozwoju i docenianie; zalicza się do nich działania z zakresu human resources, praktyki pozyskiwania pracowników i naboru kadry, tworzenie systemu bonifikat, co przekłada się na wzrost efektywności, lojalności i pozytywnego wizerunku firmy.

Evaluation

(ang. ‚szacowanie’) określanie skuteczności reklamy danego produktu, firmy.

Dom Mediowy

wyspecjalizowana agencja reklamowa zajmująca się usługami związanymi z obsługą mediów – planowaniem i zakupem przestrzeni i czasu reklamowego, doradztwem, analizami, itp.

Direct response advertising

(ang. direct ‚bezpośredni’, response ‚odpowiedź’, advertising ‚reklama’) reklama zachęcająca odbiorcę do natychmiastowego działania, np. odesłania wypełnionego kuponu z prośbą o informacje lub o przysłanie reklamowanego towaru.

Direct mail

(ang. direct ‚bezpośredni’, mail ‚poczta’) reklama docierająca bezpośrednio do klienta drogą pocztową.

Czytelnictwo przeciętnego wydania

(CPW) średni procent respondentów, którzy czytali lub przeglądali przeciętne wydanie czasopisma z cyklu sezonowego. Wskaźnik ten jest podstawą do wyliczania standardowych kryteriów służących do konstruowania media planów (szacowany na podstawie średniej liczby czytanych wydań).

Creative team

(ang. creative ‚twórczy’, team ‚drużyna, zespół’) zespół pracujący nad opracowaniem reklamy: projektant graficzny i copywriter.

Advertising awareness

(ang. advertising ‚reklama’, awareness ‚świadomość’) miara skuteczności reklamy wyrażana odsetkiem odbiorców, którzy pamiętają, że widzieli jakąkolwiek reklamę danej marki. (J. Kall, Reklama, Warszawa 1998)

Account executive

pracownik agencji pracujący z klientem i reprezentujący interesy klienta (terminy, budżet itd.) wewnątrz agencji.

Diapazon

plansza reklamowa o wymiarach 140 x 200 cm, wsparta na metalowej konstrukcji, zwykle umieszczana na chodniku prostopadle do kierunku ruchu.

Deduplikacja

usuwanie powtarzających się zapisów z dwóch porównywanych baz danych.

Debrief agencji

odpowiedź agencji reklamowej na brief marketingowy klienta, zawierająca zarys budżetu planowanej kampanii.

Dead line

(ang. dead ‚śmierć’, line ‚linia’) – ostateczny, nieprzekraczalny termin, np. dostarczenia materiałów potrzebnych do artykułu itp.

Częstotliwość reklamy

miara informująca o tym, ile razy przeciętny odbiorca miał szansę zetknięcia się z reklamą w określonym czasie. (J. Kall, Reklama, Warszawa 1998)

Adserver

system informatyczny służący do organizacji i nadzorowania emisji banerów reklamowych na witrynach WWW. Adserver pozwala dokładnie planować kampanie internetowe – w szczególności tzw. targetowanie reklam (wyświetlanie banerów odpowiadających tematycznie profilowi użytkownika). Dostarcza także szczegółowych raportów na temat powodzenia kampanii, w tym np. wskaźniki skuteczności poszczególnych banerów.

Adiustacja

przygotowanie tekstu autorskiego do składu; obejmuje opracowanie stylistyczne, ortograficzne,
techniczno-typograficzne.

Added value

(ang. add ‚dodawać’, value ‚wartość’) wartość dodana; zaleta produktu zyskiwana dzięki reklamie, dająca mu przewagę nad towarem sprzedawanym bez uprzedniej promocji.

Accumulation & decay

(ang. accumulation ‚gromadzenie, zbieranie’, decay ‚zanikać, podupadać’) zasada oddziaływania reklamy na odbiorcę, zgodnie z którą znaczenie promowanej marki w świadomości konsumenta rośnie w trakcie kampanii reklamowej, zaś po jej zakończeniu powoli opada.

Account planner

(ang.) członek grupy zajmującej się konkretnym zleceniem w agencji reklamowej, zapoznający zespół kreatywny z projektem reklamy, opracowujący wszelkie potrzebne badania.

Account manager

członek zespołu wykonującego zlecenia, odpowiedzialny za codzienne kontakty z klientem i prawidłową obsługę zlecenia w zaplanowanym czasie. Odpowiada za przygotowanie reklamy i dostarczenie jej w terminie do emisji. Powinien posiadać umiejętność twórczego inspirowania zespołu kreatywnego.

Porozmawiamy?